• Osnovni tehnični podatki o sistemu zvez ZA RE.
  • Frekvenčni pas sistema zvez ZA —RE:
  • Radio oddaja v frekvenčnem pasu ob 88 do 108 MHz.
  • Televizija pa nekje okrog 175 MHz.

Sistem zvez ZA RE pa pokriva frekvenčni pas od 146 do 174 MHZ. (Pravilnik o razporeditvi radio frekvenčnih pasov v Sloveniji, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, marec 1994).
Sistem zavzema 36 raz1inih frekvenc v razmaku 12,5 kHz. 32 semidupleksnih kanalov se uporablja za komuniciranje prek repetitorjev, 36 simpleksnih kanalov pa za neposredne zveze na terenu. Vsa radijska oprema mora biti usklajena z določili Pravilnika o eksploatacijjskih in tehničnih pogojih za radijske postaje, ki predvideva 12,5 kHz kanalski razmik, (pravilnik o eksploatacijskih in tehničnih pogojih za radijske postaje, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, osnutek, april
1993).
Simpleksni sistem zvez:
Ta sistem za komuniciranje uporablja eno frekvenco za oddajanje in sprejem signala, na isti frekvenci odda sporoi1o in nato pos1ua odgovor. Domet tega sistema je predvsem odvisen od konfiguracije terena. (razgibanost terena, ovire na poti kjer potuje signal, pa tudi drugi cisterni na področju radijskih zvez) Simpleksni kanali so v cisterni zvez ZA RE razporejeni od 33 do 68 kanala.
Semidupleksni sistem zvez:
V tem sistemu se uporabljata dve frekvenci. Ena služi za oddajanje in druga za sprejemanje informacij. Signal potuje preko repetitorja , ki je postavljen na določeni višini oziroma točki, ki določen teren najbolj pokriva. Možen je večji domet s pomočjo posebnih linkov , povezav pa celotno Slovenijo. Zaenkrat v Sloveniji deluje 32 Semidupleksnih repetitorjev od katerih sta dva mobilna, tako, da je Slovenija v celoti pokrita z radijskim signalom. Ta dva repetitorja pa obenem služita lahko tudi kot oprema helikopterjev, ki tako lahko prevzamejo nalogo repetitorjev.


Možno je vzpostaviti tudi zvezo preko več repetitorjev, kar pomeni, da je možno preko repetitorjev in regijskega centra komunicirati med seboj po radijskih postajah na precej večje razdalje. Vzpostavimo lahko tudi zvezo s telefonom, vendar moramo sogovornika na telefonu informirati, da delamo z radijsko postajo, s katero lahko le oddajamo ali sprejemamo in nimamo obeh opcij istočasno.

Povezava regijski center za obveščanje, repetitor, oddajnik poziva:
30 repetitorjev je z linki, povezanih s pripadajočimi centri za obveščanje. Vsakemu repetitorju je dodan oddajnik za oddajo enosmernega poziva (paging). V vsakem centru je na link priključena radijska konzola ZETRON in računalnik za oddajo poziva.
Poziv se preko radijske postaje in linka prenese na repetitor ta pa signal odda v prostor, od koder ga sprejme postaja na terenu, ki deluje na ustrezni frekvenci. Prav tako je možno, da se sporočilo, ki je vnaprej pripravljeno v računalniku za oddajo.Poziva preko linka odda na repetitor in od tu v prostor od koder ga sprejme posameznik ali skupina, ki ji je bil poziv namenjen. Postaja na terenu lahko odda tudi povratno informacijo preko repetitorja v sam ReCO. Obstaja tudi možnost povezave med več repetitorji, da se doseže določena točka za oddajo signala v določen prostor karnorje le ta namenjen.

Zaščita sistema zvez ZA RE:
Obstaja dvojni sistem zaščite v sistemu. Subton nudi zaščito pred motnjami. Vse radijske naprave v sistemu imajo subtonsko zaščito p0 standardu ETA na sprejemnem delu. Oddajni subton na sernidupleksnem kanalu je različen od sprejemnega, medtem ko je pri simpleksnem sistemu oddajni subton enak sprejemnemu. Vsaka postaja mora preden ali oddati neko sporočilo oddati na določeni frekvenci tako imenovani subton, ki odpre določeni repetitor in s tem omogoči komuniciranje, seveda se to stori tudi v obratni smeri.
Obstaja pa tudi zaščita proti zlorabi. Ta v Sloveniji še ni dokončno izdelana. Identifikacije postaje naj bi bila sestavljena tako, da bo možno v vsakem trenutku vedeti čim več podatkov, kot so občina kjer se postaja nahaja, enota ki jo poseduje, in po možnosti tudi mesto v enoti kjer se le ta nahaja, vozilo, poveljnik in podobno. Ta del je e v pripravi in se vanj aktivno vključuje tudi gasilska zveza. Ta identifikacijska koda, s katero so postaja identificira ob oddaji, je pettonska sekvenca po standardu EEA.


Funkcionalna opredelitev regijski koncept:
Sistem zvez ZA
RE sestavlja 13 regijskih centrov za obveščanje:
1. Zahodno štajerska Celje
2. Koroška Slovenje Gradec
3. Severno primorska Gorica
4. Posavska—Krko
5. Obalna Koper
6. Gorenjska Kranj
7. Ljubljanska Ljubljana
8. Pomurska Murska Sobota
9. Vzhodna štajerska Maribor
10. Dolenjska Novo Mesto
11. Notranjska Postojna
12. Podravska Ptuj
13. Zasavska Trbovlje

Radijski kanali sistema ZA RE:
Kanali sistema ZA
RECO razdeljeni v tri skupine:
Prvo skupino kanalov sestavlja 32 semidupleksnih kanalov, označenih z zaporedno številko kanala, ki ji sledi oznaka REG (regija) in oznaka kraja, v katerem je center obveščanja. Zadnja dva kanala v skupini pripadata mobilnem repetitorjem. Ta dva repetitorja je v kateremkoli času v nekaj urah možno locirati na katerokoli točko v
Sloveniji in tako pokriti celotno področje ki je zaradi nesreče ali okvare izpadlo iz sistema.
Drugo in tretjo skupino kanalov, vsako skupino sestavlja 18 simpleksnih kanalov, ki so označeni z zaporedno števi1ko kanala, ki ji sledi oznaka ZARESI oziroma ZAREIS. Prvi simlpleksni kanal sistema ZARE se prične z kanalom 33 in konča z kanalom
50. Nato sledi od 51 kanala naprej pa vse do 68 kanala sistem ZERE.
Oznake kanalov so glede na možnost izpisa na posameznih radijskih postajah lahko raz1ino modificirane.
& postaja ne omogoča črkovanja izpisa, se za oznako kanala lahko uporablja le njegova zaporedna tevi1ka.
oznaka kanala je lahko da1ja ali kraja glede na do1ino prikazovanja postaje.